Comparteix:

Reglament DAFME

Proposta de Reglament d'Organització i Funcionament de la Delegació d'Alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

 

El 20 de desembre de 2023 la Junta de la Facultat, a proposta de la DAFME, va aprovar el nou Reglament d'Organització i Funcionament de la Delegació d'Alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. El nou reglament és vigent des del 21 de desembre de 2023.

En el següent enllaç podeu trobar l'actual reglament en arxiu PDF.

Aquest nou reglament substituïa l'anterior, aprovat per la Junta de la Facultat a 25 de febrer de 2020.

En el següent enllaç podeu trobar l'antic reglament en arxiu PDF.

A més, a continuació hem apuntat alguns dels punts que, a criteri nostre, són els més rellevants a l'hora de presentar i fer funcionar la DAFME.

 

 

PUNTS CLAUS DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA DELEGACIÓ D’ALUMNES DE LA

FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA.

 

 

Reglament aprovat per la Junta de Facultat del 20 de desembre de 2023

 

Article 1. Naturalesa

D’acord amb l’article 98.1 dels estatuts de la UPC, la Delegació d’Estudiants és l’òrgan de coordinació dels representants de l’estudiantat de grau i màster universitari dins l’àmbit de cada centre docent.
En l’àmbit de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, aquest òrgan es defineix com a Delegació d’Alumnes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística.

 

Article 2. Objectius i funcions

L'objectiu de la Delegació és treballar pels interessos i benefici de l'estudiantat de l'FME.

Les funcions de la DAFME són [...] en tot cas:

 • Organitzar i coordinar activitats que fomentin la integració dels alumnes en la comunitat universitària.
 • Estar informada de qualsevol esdeveniment o circumstància que pugui influir en l'estudiantat i mantenir-lo informat.
 • Exercir com a representants dels alumnes davant dels Òrgans de Govern de l'FME i la UPC en els quals hi ha participació estudiantil.
 • Contribuir a l’assessorament de l'estudiantat de la Facultat i vetllar pels seus drets.
 • Gestionar i fer la liquidació del pressupost que té assignat la Delegació.
 • Altres que el Ple de la DAFME consideri oportunes.

 

Article  3.  Composició i mandat

La composició de la Delegació és la que estableix l'article 30 del Reglament de l'FME.

Segons el Reglament de l'FME formen part de la Delegació: 

 • Els estudiants de la Junta del centre docent.
 • Els membres del Claustre Universitari en representació dels estudiants del centre docent.
 • Els membres dels Consells de departament que són estudiants del centre docent.
 • Els estudiants representants de curs o titulació i d'altres segons consideracions del Ple de la DAFME

   

Article 8. Ple

El Ple és l’òrgan superior de representació de la DAFME. Hi són membres dels Ple els membre de la Delegació.

El Ple exerceix les funcions següents:

 • Les funcions que fixa l'article 2 d'aquest reglament.
 • Aprovar la proposta del Reglament de la Delegació.
 • Proposar iniciatives i aspiracions i manifestar la seva opinió sobre problemes que afectin la comunitat universitària o el conjunt de la societat.
 • Distribuir, executar i controlar el pressupost assignat.
 • Crear i dissoldre les comissions que el Ple consideri oportunes, amb les finalitats i atribucions que el mateix Ple decideixi.
 • Elegir i revocar el delegat o delegada del centre.

   

Article 9. Reunions

Les reunions són sessions informatives i de debat per part de la Delegació sobre temes que afecten l'estudiantat de la Facultat. 

Els temes que es tractaran en aquestes reunions són, en particular:

 • Informar d'acitivtats properes i crida per la seva organització i/o participació.
 • Transmetre informació dels diferents Òrgans de Govern de la Universitat.
 • Informar sobre la gestió del pressupost de la Delegació i el material de la delegació.
 • Recollir dubtes i queixes de l’estudiantat.

   

Article 10. Delegat o delegada dels estudiants i les estudiants del centre docent

El delegat o delegada de centre (aka Presi de la Dele) exerceix les funcions establertes als Estatuts de la UPC i al Reglament de l'FME. En particular, però, també té assignades les següents funcions: 

 • Vetllar pel compliment d’aquest reglament i el bon funcionament de la Delegació.
 • Nomenar i destituir el secretari o secretària i el tresorer o tresorera.
 • Convocar i presidir les reunions del Ple.
 • Convocar eleccions a delegat o delegada de centre.

El mandat del delegat o delegada de centre té una durada de dos anys, podent ser reelegit un únic cop.

El Ple de la Delegació elegeix el delegat o delegada dels estudiants de l'FME entre els membres de la Delegació d’Estudiants.

 

Article 11. El secretari o secretària

El secretari o secretària gestiona i custodia la documentació, la comunicació i les actes de la Delegació, i dona fe dels acords presos. També actua com a secretari o secretària del Ple.

El delegat o delegada del centre nomena i destitueix la titular d'aquest càrrec i ho notifica al Ple. A més, el secretari o secretària cessa en el moment en què acaba el mandat del delegat o delegada del centre i continua en funcions fins que el nou secretari o secretària pren possessió del càrrec.

 

Article 12. El tresorer o tresorera

El tresorer o tresorera és la persona encarregada de gestionar el pressupost assignat a la Delegació.

Aquest càrrec és designat pel delegat o delegada de centre i ho notifica al Ple. La persona designada en aquesta posició cessa de ser-ho quan cessa el president o presidenta de la Delegació o quan aquest el destitueix i continua en funcions fins que el nou tresorer o tresorera pren possessió del càrrec.

 

Article 13.  El coordinador o coordinadora cultural

El coordinador o coordinadora cultural serà la persona encarregada de fomentar activitats de caràcter cultural dins i fora de la facultat. En particular:

 • Organització dels Jocs Florals.
 • Seguiment dels grups i clubs de la facultat.
 • Organització de les Expoculturals.
 • Proposar activitats culturals dins i fora de la Facultat.

Aquest càrrec és designat pel delegat o delegada de centre i ho notifica al Ple. La persona designada en aquesta posició cessa de ser-ho quan cessa el president o presidenta de la Delegació o quan aquest el destitueix i continua en funcions fins que el nou coordinador o coordinadora cultural pren possessió del càrrec.

 

Article 14. Els becaris o  becàries

Les tasques dels becaris són aquelles imprescindibles perquè es duguin a terme les responsabilitats de la Delegació, que són:

 • Donar suport a la gestió i realització de tasques i activitats organitzades per la Delegació.
 • Gestionar i mantenir el web de la Delegació.
 • Gestionar el correu electrònic i estar atent a les peticions realitzades a la Delegació per algun dels mitjans de comunicació disponibles.
 • Gestionar les xarxes socials de la Delegació.
 • Fer un seguiment del calendari de les activitats de la Delegació.
 • Mantenir la sala de dins i la sala de fora de la Delegació.
 • Portar al dia la memòria del curs.
 • Escriure les actes de les reunions periòdiques de la Delegació.
 • Organitzar les reunions de la Delegació convidant a tots els estudiants de la facultat.
 • Encarregar-se de la recepció d'empreses, el muntatge i el correcte funcionament del Fòrum de l'FME.